Nyheder

Foreningen Glarborgen indstillet til foreningsprisen ved Nordjyske Bank

støt Glarborgen ved at gå ind på linket og stem på Glarborgen https://foreningspris.dk/#!entry=764

Der kan stemmes hver dag frem til 21/2-2020

Artikel i Nordjyske efter generalforsamling

https://www.e-pages.dk/nordjyske/321354/article/1086359/12/3/render/?token=d2e8ea58168b1d670dd63095910ea09e

Generalforsamling 2020

På foreningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 3. februar 2020 i Øland Medborgerhus genvalgtes Morten Grønborg Larsen og Peter Kvist for en toårig periode, mens Karen-Margrethe Lauridsen efter eget ønske ikke modtog genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem for en toårig periode nyvalgtes Michael Tronhjem Hansen.

Som bestyrelsessuppleanter nyvalgtes som 1. suppleant Morten Winther Løgsted og som 2. suppleant genvalgtes Hans Christian Nielsen.

Som revisor genvalgtes Anne-Dorthe Mortensen og som revisorsuppleant genvalgtes Bjarne Frost.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Bestyrelsesformand: Peter Kvist

Næstformand: Morten Grønborg Larsen

Sekretær: Mette Glarborg

Kasserer: Finn Kruse

Bestyrelsesmedlem: Søren Brink

Bestyrelsesmedlem: Kristina Vils Larsen

Bestyrelsesmedlem: Michael Tronhjem Hansen

Medlemskontingent

Generalforsamlingen besluttede at videreføre kontingentets størrelse uændret. Kontingentet for private (husstand) andrager kr. 100,- og for virksomheder kr. 500,-. I henhold til vedtægternes §4 skal kontingentet indbetales senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 

Kontingentet bedes indbetalt til Foreningen Glarborgens konto nr. 9070 1628755430 i Sparekassen Vendsyssel.

Generalforsamling

Glarborgen indkalder til ordinær generalforsamling 3. Februar kl 19 i Øland Medborgerhus med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning over foreningens virke …
4. Regnskabsaflæggelse
5. Ændring af vedtægter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
– På valg er Morten Grønborg Larsen, Peter Kvist og Karen-Margrethe Lauridsen
(sidstnævnte modtager ikke genvalg)
– Valg af 2 suppleanter
Michael Trondhjem Hansen og Hans Chr. Nielsen er suppleanter p.t.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
– Anne-Dorthe Mortensen er revisor og Bjarne Frost er revisorsuppleant
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Peter Kvist
formand

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Søndag d 5. januar 2020 var Glarborgen en del af Øland Skov Nytårstrail og medaljerne med Glarborgens logo

Se mere om Øland Skov Nytårstrail her https://www.facebook.com/olandnytaartrail/