Generalforsamling 2022

Glarborgens bestyrelse 2022

Konstituering-2022

Formandens beretning ved generalforsamlingen 26/4-2022

GLARBORGEN-formandens-beretning-2021

Referat Generalforsamling d . 26.april 2022

 1. Valg af stemmetællere
  Finn Kruse og Kirsten Larsen blev valgt
 2. Valg af dirigent
  Karen Margrethe Lauridsen blev valgt
  Indkaldelse til generalforsamling blev godkendt.
 3. Beretning over foreningens virke
  Formanden aflagde beretning for 2021, der bl.a. omhandlede de nye ting, som var
  etableret i Glarborgen, ting der var færdiggjort, og en beretning om de store begivenheder,
  der har fundet sted, bl.a. indvielsen af Glarborgen og Halloween arrangementet. Endvidere
  blev der rettet en stor tak til de mange frivillige, der yder en indsats i forhold til
  Glarborgen.
 4. Regnskabsaflæggelse for 2021
  Regnskab blev fremlagt og godkendt
 5. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2022
  Bestyrelsen ønskede at hæve kontingentet af hensyn til de løbende vedligeholdelsesomkostninger, som nu bedre kan vurderes efter færdiggørelsen af Glarborgen, samt et behov
  for henlæggelse af beløb til større udbedringer.
  Det årlige kontingent blev herefter fastsat som følgende:
 • Enkeltpersoner kr. 150 (tidligere kr. 100)
 • Husstand kr. 200 (tidligere kr. 150)
 • Firmamedlemsskab uændret kr. 500
 1. Godkendelse af budget
  Budgettet er lavet ud fra de tidligere kontingentsatser og udviser et mindre underskud, selv
  om der i budgettet er en forventning om øget medlemstal. Budgettet blev godkendt.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Michael Trondhjem Hansen, Morten Grønborg Larsen og Peter Kvist.
  De 2 sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
  Valgt blev:
  Michael Trondhjem Hansen
  Kristina Vils Larsen
  Gert Madsen
  Alle 3 valgt for 2 år
  Suppleanter:
  Jørn Sørensen – 1. suppleant
  Jan Sigvardt – 2. suppleant
  Begge valgt for 1 år
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Genvalg til Anne-Dorthe Mortensen som revisor og Bjarne Frost som revisorsuppleant.
 4. Eventuelt
  Gert som bl.a. holder toiletbygningen i Glarborgen, gav udtryk for, at det som hovedregel
  blev behandlet pænt og der normalt ikke var noget at komme efter. Det er dejligt at se, at
  folk påskønner, det bliver holdt pænt.
  Efterfølgende blev der sagt stor tak til Peter Kvist for han store og ihærdige indsats
  igennem hele projektet. Uden Peter Kvists arbejdsindsats havde Glarbogen ikke stået
  færdig i dag.
  Karen Margrethe Lauridsen
  Referent

Generalforsamling udsat til 26/4 kl 19 i Øland Medborgerhus

Beklager det sene tidspunkt, men Glarborgens bestyrelse har i dag besluttet at udskyde generalforsamlingen, som var planlagt til i morgen aften, til tirsdag den 26. april 2022.

Mvh

Peter Kvist

Generalforsamling

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Foreningen Glarborgen til afholdelse tirsdag, den 1. marts 2022, kl. 19.00 i Øland Medborgerhus, med dagsorden (vedhæftet) ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, jvf. vedtægternes punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2022.

Evt. afstemninger i henhold til vedtægterne.

 Der vil blive serveret øl/vand, kaffe, the og hjemmebag.

 Vi glæder os til at se jer.

Dagsorden-generalforsamling-2022